Events

 
8/1/2019
11:30 AM  Summer Meals
 
8/2/2019
11:30 AM  Summer Meals
 
8/3/2019
10:00 AM  TOPS Meeting
 
8/4/2019
8:45 AM  Adult Sunday School
 
8/4/2019
10:00 AM  Worship Service
 
8/4/2019
Worship Meeting
 
8/4/2019
Youth Sunday School (during service)
 
8/5/2019
11:30 AM  Summer Meals
 
8/5/2019
Office Closed
 
8/6/2019
11:30 AM  Summer Meals
 
8/7/2019
11:30 AM  Summer Meals
 
8/7/2019
5:00 PM  Soup Kitchen
 
8/8/2019
11:30 AM  Summer Meals
 
8/9/2019
11:30 AM  Summer Meals
 
8/11/2019
8:45 AM  Adult Sunday School
 
8/11/2019
10:00 AM  Worship Service
 
8/11/2019
Youth Sunday School (during service)
 
8/12/2019
11:30 AM  Summer Meals
 
8/12/2019
Office Closed
 
8/13/2019
11:30 AM  Summer Meals
 
8/14/2019
11:30 AM  Summer Meals
 
8/14/2019
5:00 PM  Soup Kitchen
 
8/14/2019
Recycling
 
8/15/2019
11:30 AM  Summer Meals
 
8/16/2019
11:30 AM  Summer Meals
 
8/18/2019
8:45 AM  Adult Sunday School
 
8/18/2019
10:00 AM  Worship Service
 
8/18/2019
Church Council
 
8/18/2019
Youth Sunday School (during service)
 
8/18/2019
Youth Sunday
 
8/19/2019
Office Closed
 
8/21/2019
5:00 PM  Soup Kitchen
 
8/24/2019
8:00 AM  SHARE Program
 
8/25/2019
7:00 AM  Men's Breakfast
 
8/25/2019
8:45 AM  Adult Sunday School
 
8/25/2019
10:00 AM  Worship Service
 
8/25/2019
Youth Sunday School (during service)
 
8/25/2019
Sunday School Teachers Mtg
 
8/26/2019
Office Closed
 
8/27/2019
3:00 PM  Trustee Meeting
 
8/28/2019
5:00 PM  Soup Kitchen
 
8/28/2019
Recycling